Προϊόντα & Υπηρεσίες

Η ZEOLOGIC Α.Ε. ανέπτυξε μια σειρά καινοτόμων προϊόντων για την υποστήριξη των κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λύσεων της, όπως: νανοσυσσωματωτές, νανοκροκιδωτικά μέσα, οργανοσυσσωματικές ενώσεις, μεταλλικά νανοσωματίδια οξείδωσης. Τα προϊόντα αυτά, βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση επεξεργασίας των μονάδων και είναι κατάλληλα για εφαρμογές σε αστικά και βιομηχανικά απόβλητα.


Οι προτεινόμενες εφαρμογές μπορούν να εφαρμοστούν και για την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων.

Ευρύ Φάσμα Εφαρμογών

Οι πρωτοποριακές λύσεις της ZEOLOGIC προσφέρουν οριστικές λύσεις ακόμη και σε δύσκολα έως άλυτα περιβαλλοντολογικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα:

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Επεξεργασία Στραγγισμάτων Χώρων Υγειονομικής Ταφής

Μονάδες Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Πλοίων

Γραμμή επεξεργασίας καταλοίπων συστημάτων ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Επεξεργασία Βιομηχανικών Επικίνδυνων Ιλυών υψηλού ρυπαντικού φορτίου

Επεξεργασία Βιομηχανικών  και Επικίνδυνων υγρών αποβλήτων

Τεχνολογία GACs

Η μέθοδος GACS,
είναι μια μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωματα ευρεσιτεχνίας από τη ZEOLOGIC, η οποία παρουσιάζει κάποια πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Είναι φιλική προς το περιβάλλον
  • Μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών έργων
  • Βασίζεται στη χρήση γεωπολυμερών υλικών με υψηλή ικανότητα Προσρόφησης
  • Βασίζεται στις αρχές της νανομηχανικής, επιτυγχάνοντας την επεξεργασία του ρυπαντικού φορτίου σε επίπεδο νανοκλίμακας. Το ρυπαντικό φορτίο δεσμεύεται στην κρυσταλλική δομή των γεωπολυμερών υλικών
  • Η παραγόμενη ιλύς είναι αδρανής, σταθερή και μη επικίνδυνη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαβάστε τα Νέα μας εδώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ